GiB to Eb Converter

Convert data size in Gibibyte (GiB) to Exabit (Eb)