GiB to Gib Converter

Convert data size in Gibibyte (GiB) to Gibibit (Gib)