GiB to YiB Converter

Convert data size in Gibibyte (GiB) to Yobibyte (YiB)