GiB to Yb Converter

Convert data size in Gibibyte (GiB) to Yottabit (Yb)