YiB to KB Converter

Convert data size in Yobibyte (YiB) to Kilobyte (KB)