YiB to YB Converter

Convert data size in Yobibyte (YiB) to Yottabyte (YB)