YB to GB Converter

Convert data size in Yottabyte (YB) to Gigabyte (GB)