ZiB to EB Converter

Convert data size in Zebibyte (ZiB) to Exabyte (EB)