ZiB to YiB Converter

Convert data size in Zebibyte (ZiB) to Yobibyte (YiB)