ZiB to YB Converter

Convert data size in Zebibyte (ZiB) to Yottabyte (YB)