Eb to Gib Converter

Convert data size in Exabit (Eb) to Gibibit (Gib)