Eb to GiB Converter

Convert data size in Exabit (Eb) to Gibibyte (GiB)