EiB to YB Converter

Convert data size in Exbibyte (EiB) to Yottabyte (YB)