EB to Gib Converter

Convert data size in Exabyte (EB) to Gibibit (Gib)