EB to ZiB Converter

Convert data size in Exabyte (EB) to Zebibyte (ZiB)