EB to YB Converter

Convert data size in Exabyte (EB) to Yottabyte (YB)