Gib to Eb Converter

Convert data size in Gibibit (Gib) to Exabit (Eb)