Gib to GiB Converter

Convert data size in Gibibit (Gib) to Gibibyte (GiB)