Gib to EB Converter

Convert data size in Gibibit (Gib) to Exabyte (EB)