YB to Yb Converter

Convert data size in Yottabyte (YB) to Yottabit (Yb)