YB to EiB Converter

Convert data size in Yottabyte (YB) to Exbibyte (EiB)